Statuten

STATUTEN VAN BRIDGECLUB “NOBELE DONK”

 

BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR

Art 1:

De benaming van de bridgeclub is:

“Bridgeclub Nobele Donk”

Art 2:

De zetel is gevestigd bij de voorzitter. Dit is nu: Augusteinslei, 205 te 2930 Brasschaat.
De vaste clubavond is VRIJDAG .
De vaste clubnamiddag is WOENSDAG .
Beiden gaan door in de Parochiezaal van Ekeren – Donk. J. Ickxstraat, 10 te 2180 Ekeren.

Art 3:

De vereniging heeft als doel de bevordering van het bridgespel, het inrichten van tornooien, lessen ed. Ook al wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft.

Art 4:

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij mag ten allen tijde ontbonden worden.
Het ontbinden wordt beslist door een algemene vergadering en gebeurt met 2/3 van de aanwezige stemmen.

 

LEDEN – BIJDRAGEN

Art 5:

De vereniging bestaat uit werkende en spelende leden. Het bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe leden.

Art 6:

Kandidaat bestuursleden moeten hun kandidatuur minstens 14 dagen voor de A.V. binnen brengen bij het bestuur. Het bestuur beslist over de al of niet aanvaarding..

Art 7:

Leden kunnen slechts uitgesloten worden op voorstel van ieder lid mits goedkeuring door het bestuur.

Art 8:

De leden betalen jaarlijks een lidgeld, door het bestuur vastgesteld. Het lidgeld is betaalbaar vanaf de woensdag of vrijdag na de A.V. Door betaling van het lidgeld onderschrijft ieder lid de statuten.

Art 9:

Ontslag of uitsluiting tijdens het jaar geeft geen recht op teruggave van het lidgeld, ook niet gedeeltelijk.

 

HET BESTUUR

Art 10:

Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en bestuursleden.

Art 11:

De leden van het bestuur worden verkozen voor twee jaar door de A.V.
Om de twee jaar is de helft van het bestuur uittredend en herverkiesbaar.

Art 12:

Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunktie mits dit 14 dagen voor de A.V. te melden. Het bestuur beslist over de al of niet aanvaarding.

Art 13:

Het bestuur is bevoegd alle beslissingen te nemen welke niet strijdig zijn met onderhavig reglement en welke niet uitdrukkelijk aan de bevoegdheid der A.V. worden toegekend.

 

ALGEMENE VERGADERING

Art 14:

De A.V. komt bijeen op een VRIJDAG van de maand MEI of JUNI. Andere vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door het bestuur. Op aanvraag van 1/5 van de leden van de vereniging moet het bestuur een A.V. bijeenroepen.

Art 15:

Het bestuur overhandigt ieder lid een uitnodiging – ongeveer drie weken bij voorbaat – die de dagorde vermeldt.

Art 16:

De beslissingen van de A.V. worden genomen met een volstrekte meerderheid der stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Art 17:

De jaarlijkse A.V. hoort een verslag van de secretaris betreffende de werking van de vereniging en een verslag van de penningmeester aangaande de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar.
De vergadering spreekt zich uit over de goedkeuring der rekeningen. Zij mag twee leden bijzonder afvaardigen om alle stukken na te zien.

Art 18:

Onderhavig reglement kan gewijzigd worden door de A.V. bij meerderheid van 2/3 der stemmen en mits het voorstel tot wijziging in de uitnodiging werd vermeld.

Art 19:

De leden van het bestuur – benoemd door de A.V. – kunnen nooit of te nimmer persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door derde(n) voor eventuele nalatigheden die schade zouden berokkenen aan betreffende derde(n).

Voor het bestuur,

Raedschelders Manu
Secretaris


Top